Acute zorg

Om iedereen die dat nodig heeft acute zorg te bieden, werken de zorgaanbieders samen in de acute zorgketen. De ketenpartners zijn de huisartsen, ambulancezorg, ziekenhuizen, ggz, kort- en langdurige zorg en apothekerszorg. Zij stemmen met elkaar af en maken regionale werkafspraken. Dit doen ze voor de algemene processen in de gehele zorgketen en ook gericht vanuit de verschillende acute zorgstromen, zoals bijvoorbeeld cardiologie, traumazorg en geboortezorg.

Samenwerking in de acute zorgketen

Acute zorg is ketenzorg. Iedere zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg in een stukje van de keten. Om zorg voor de patiënt door de keten goed te laten aansluiten, werken we samen. Daarvoor is het belangrijk elkaar te kennen, af te stemmen en werkafspraken te maken. Dit doen we in focusgroepen, projectgroepen en werkgroepen met verschillende ketenpartners en voor verschillende acute zorgstromen.

Focusgroepen acute zorg

Een focusgroep is een expertisegroep die zich richt op een specifiek deel van de acute zorgketen of een acute zorgstroom. Zorgprofessionals van de betrokken ketenpartners creëren inzicht, stemmen met elkaar af en komen met verbeterpunten om de zorg te optimaliseren en knelpunten op te lossen.

Momenteel zijn de onderstaande focusgroepen acute zorg actief in onze regio:

Provinciaal overleg spoedeisende hulp (POSH)
Het POSH richt zich op het stuk van de keten van eerste contact met meldkamer/ ambulancevoorziening tot en met de SEH. Deelnemers van deze focusgroep zijn afdelingshoofden en medisch managers van de RAVU en de SEH’s van alle ziekenhuizen uit de regio. Om ook de zorg tijdens crises en opschaling te borgen, is de GHOR in dit overleg vertegenwoordigd.

Acute verloskunde

Deze focusgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV). Elk VSV is georganiseerd rond een ziekenhuis in onze regio. Daarnaast zijn er in deze focusgroep adviserende leden van het KSV Amersfoort, het KSVU en de RAVU.

Cardiologie
De focusgroep Cardiologie wil de zorg voor cardiologische patiënten verbeteren. Deelnemers van deze focusgroep zijn vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de RAVU.

Infectieziektebestrijding
In de focusgroep Infectieziektebestrijding zitten afgevaardigden van de ziekenhuizen, de GGD regio Utrecht, de huisartsen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Regionale samenwerking traumazorg

De traumatologen van de ziekenhuizen in Midden-Nederland werken nauw samen. Dit doen zij om mensen die met letsel in een ziekenhuis terecht komen zo goed mogelijk zorg te geven. De ‘Regionale Samenwerking Traumazorg’ richt zich op het gebied van de patiëntenzorg, onderzoek en opleiding van artsen en verpleegkundigen.

Zo zijn er afspraken gemaakt over welke patiënten in welk ziekenhuis het best opgevangen en behandeld worden. Zwaargewonde patiënten worden zo veel mogelijk behandeld in het hierin gespecialiseerde traumacentrum (UMC Utrecht) en bijvoorbeeld mensen met een gebroken heup in een van de andere ziekenhuizen.

Verder wordt trauma-onderzoek zoveel mogelijk samen opgezet en uitgevoerd. Er is een traineeship ‘geriatrische traumazorg’ voor basisartsen om kennis te maken met de zorg voor ouderen die na een ongeval in het ziekenhuis worden opgenomen. En verpleegkundigen kunnen deelnemen aan de opleiding traumatologie om zo hun specifieke kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Kwaliteitskader spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om elke patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het kwaliteitskader is een landelijk kader met ruimte voor ontwikkeling en regionale invulling. Het beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg.
We monitoren de voortgang van de implementatie van de normen in onze regio en de normen die de keten of een deel ervan betreffen, implementeren we gezamenlijk.

Ketenavonden

Op een ketenavond bespreken zorgprofessionals uit de traumazorgketen verschillende patiëntcasussen. Vanaf de melding en eerste opvang van een patiënt tot het eind van de behandeling. Elke ketenavond heeft een ander thema. Verdieping en discussie staan hierbij centraal.

Landelijk platform zorgcoördinatie

Het Landelijk platform zorgcoördinatie (LPZ) is een internet applicatie die landelijk wordt gebruikt. In onze regio gebruiken we LPZ om de drukte op de spoedeisende hulp afdelingen te monitoren. Door dit inzicht worden acute patiënten beter verdeeld over de ziekenhuizen. Hierover zijn in de regio goede afspraken gemaakt tussen de ziekenhuizen en de regionale ambulancevoorziening.

Een andere module van LPZ is ‘geboortezorg’, waarin inzicht wordt gegeven in de beschikbare capaciteit voor geboortezorg. Ketenpartners zijn op dit moment met elkaar in gesprek over het gebruik van LPZ.

Meer informatie over LPZ
Naar LPZ