Cijfers en inzicht

Cijfers zijn belangrijk voor goed inzicht in de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio. Hiervoor hebben we een aantal instrumenten. In het regiobeeld acute zorg brengen we de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart. Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen. Daarnaast verzorgen we de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio.

Regiobeeld acute zorg

Het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland beschrijft de situatie van de acute zorg in de regio en de uitdagingen waar we de komende 10 jaar voor komen te staan. Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor alle ketenpartners in de acute zorgketen in Midden-Nederland.

Met dit Regiobeeld Acute Zorg geven we invulling aan de opdracht in het Integraal Zorgakkoord (IZA), om uiterlijk op 30 juni 2023 een ‘ROAZ-beeld’ te publiceren.

Opbouw Regiobeeld Acute Zorg

Het Regiobeeld Acute Zorg is als volgt opgebouwd:

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

Demografie Midden Nederland Regiobeeld

 1. Zorggebruik/ zorgvraag – hoe ziet de acute zorgvraag in onze regio er nu en over 10 jaar uit?
 2. Zorgaanbod – beschrijving van het aanbod van de acute zorgketen in onze regio, ontwikkelingen en knelpunten
 3. Regionale samenwerking
 4. Conclusies

Heeft u vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem dan contact op met Els Keesman of Nicky Oosterbaan.

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Download Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland

Acute zorgrapportage

Met de acute zorgrapportage monitoren we de acute zorginstroom en analyseren we de bypasses op de spoedeisende hulp afdelingen.

Traumaregistratie

De traumaregistratie is een ketenregistratie van patiënten die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis voor behandeling van letsel. De registratie bevat gegevens over traumapatiënten die binnen 48 uur na het ontstaan van het letsel worden gezien op de spoedeisende hulp (SEH) en daarna worden opgenomen, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, of overlijden op de SEH.

De registratie geeft inzicht in:

 • Het aantal traumapatiënten dat in een ziekenhuis behandeld wordt
 • Kenmerken van de patiënten
 • Oorzaken en gevolgen van het opgelopen letsel
 • Doorlooptijden

Dit is belangrijke informatie voor onderzoek, het verbeteren van traumazorg en het maken van samenwerkingsafspraken.

Het bureau NAZMN verzorgt de traumaregistratie voor de ziekenhuizen in onze regio. Hiervoor gebruiken wij gegevens van de ziekenhuizen en van de ambulancevoorziening.

Updates - Cijfers en inzicht

 • Patiëntenstromen acute zorg NZa
  14-juli-2023

  Patiëntenstromen acute zorgketen Midden-Nederland

  Dit stroomschema geeft inzicht in de patiëntenstroom voor acute huisartsenzorg, ambulancezorg, de spoedeisende zorg in het ziekenhuis en de uitstroom naar vervolgzorg. De data is door de NZa aangeleverd op basis van declaratiedata. Het geeft geen compleet beeld van de acute zorg, want de GGZ en acute verloskunde is hierin niet meegenomen.

 • Sociaal-economische status Midden-Nederland
  7-juli-2023

  Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status

  De regio Midden-Nederland is een regio met een gemiddeld hoge SES-WOA score. De SES-WOA score wordt door het CBS bepaald op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio.

 • Patiëntenstromen acute zorg
  4-juli-2023

  Instroom in de acute zorg in Midden-Nederland

  In regio Midden-Nederland waren er in 2022 bijna 320.000 patiëntcontacten bij de huisartsenpost (HAP). Er waren 70.000 urgente ambulanceritten en ruim 117.000 SEH-bezoeken bij de SEH’s in onze regio. Er werden in 2022 ruim 10.500 baby’s geboren in een ziekenhuis in onze regio. In de regio zijn er jaarlijks zo'n 5.000 acute GGZ-crisis contacten.

  Aandachtspunt is dat er veel data beschikbaar is over patiëntcontacten van losse schakels in de keten, maar weinig data over patiëntenstroom door de keten heen.

Agenda - Cijfers en inzicht