Toekomst zorgketen

De acute zorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Dit raakt alle mensen in de zorgsector. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland gestart met het programma 'Toekomstbestendige acute zorg Midden-Nederland’ (TAZK).

Met ons netwerk van zorgprofessionals in de acute zorg ontwikkelden we een advies voor een toekomstbestendige acute zorgketen.

Achtergrond

De opdracht waar we als regio voor staan is het borgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de (acute) zorgketen. Uitdagingen hierbij zijn een veranderende en ouder wordende samenleving, een afnemende beroepsbevolking, schaarste aan zorgpersoneel en het betaalbaar (en duurzaam) houden van de zorg. Kansen liggen er onder andere in innovatie van zorgconcepten, digitalisering, nieuwe technologieën en intensievere samenwerking in de acute zorgketen in onze regio.

Ontwikkeling Advies

Op 4 oktober was de aftrap van het programma met 100 zorgprofessionals uit de regio. We maakten kennis met elkaar en met vier thema’s die als uitgangspunt dienden om tot een advies voor de regio te komen:

 • Preventie van acute zorg
  Binnen dit thema onderzochten we wat de acute zorgketen kan doen om te voorkomen dat iemand een acute zorgvraag ontwikkelt. Denk hierbij aan het maken van afspraken rondom preventie en vroegsignalering.
 • Zorgcoördinatie
  Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van acute zorg door verschillende zorgaanbieders. We willen ervoor zorgen dat iedere patiënt voor de juiste zorg op de juiste plek komt. Binnen dit thema keken we hoe de regio zich verder kan ontwikkelen op het thema zorgcoördinatie.
 • Differentiatie en concentratie: zorg op de juiste plek
  Om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt, keken we binnen het thema differentiatie en concentratie hoe we kunnen zorgen voor de juiste plek waar de zorg wordt verleend.
 • Zorg en digitalisering
  Digitalisering in de zorg wordt toegejuicht en kreeg de laatste jaren een versnelling. Binnen dit thema verkenden we waar de kansen liggen met betrekking tot digitalisering in de zorg en hoe we die kunnen benutten Hierbij gaat het bijvoorbeeld over digitale gegevensoverdracht maar ook over thuismonitoring.

Van januari tot april hielden we per thema drie bijeenkomsten met zorgprofessionals om elkaar beter te leren kennen, te dromen en het thema te verdiepen om tot een ambitie met adviezen te komen. Deze ambities en adviezen zijn bij elkaar gebracht tot een algemeen advies met concrete aanbevelingen voor de regio vanuit de zorgprofessionals.

Advies

Uit het advies komen drie strategische thema’s naar voren met acht aanbevelingen:

Stimuleer het delen van kennis en expertise tussen ketenpartners
• Zorgprofessionals moeten: elkaar kennen, elkaar scholen en elkaar vertrouwen
• Zorgen voor zorgprofessionals: samenwerken in opleiden, zorgen voor interessant werk en werkplezier van zorgprofessionals, verminderen van administratieve druk
• Regionale capaciteit bundelen en expertise benutten
• Mogelijkheden onderzoeken hoe de financiële stromen anders ingericht kunnen worden om samenwerking te stimuleren

Versterken van het (sociaal en medisch) netwerk rondom de patiënt
• Structuren inrichten om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen
• Het versterken van de zelfredzaamheid van de burger

Realiseer de mogelijkheid tot digitale gegevensuitwisseling
• Informatieoverdracht in de keten en toegang tot informatie van de ketenpartners
• Inrichten platform om patiëntenstromen te monitoren en analyseren

Vervolg

Het advies voor een Toekomstbestendige Acute zorgketen van de zorgprofessionals wordt gebruikt als input voor het op te stellen ROAZ-plan. Evenals de gegevens en inzichten van het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland. Het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland vind je hier.

Updates - Toekomst zorgketen

 • Prognose aandoeningen spoedeisende ziekenhuiszorg
  4-augustus-2023

  Prognose ziektebeelden spoedeisende zorgvraag ziekenhuizen

  Prognoses laten zien dat het verwachte aantal patiënten met een beroerte toeneemt met 28% tot 2033. Ook het aantal patiënten met pijn op de borst stijgt aanzienlijk met 22%.

 • Acute zorgketen voor patiënten met heupfractuur
  28-juli-2023

  Acute zorgketen voor patiënten met heupfractuur

  Jaarlijks zijn er meer dan 1.000 patiënten met een gebroken heup. Dit stroomschema geeft de acute zorgketen voor deze patiënten weer. Het merendeel van deze patiënten heeft nazorg nodig in de vorm van opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

 • 21-juli-2023

  Bijna een kwart van de ouderen in acute zorg

  Met declaratiedata is het mogelijk om enkele inzichten op patiëntniveau te geven. Voor onze regio is dit met data van 2019 onderzocht voor inwoners van 65 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat van deze groep in 2019 24% minimaal een keer in aanraking kwam met de acute zorg (SEH bezoek, HAP contact of ambulancezorg). ​Het ging om zo’n 60.000 mensen. ​

Agenda - Toekomst zorgketen

Belangrijke documenten