Toekomst zorgketen

De acute zorg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Dit raakt alle mensen in de zorgsector. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland gestart met het programma 'Toekomstbestendige acute zorg Midden-Nederland’ (TAZK).

Met ons netwerk van zorgprofessionals in de acute zorg ontwikkelden we een advies voor een toekomstbestendige acute zorgketen.

Achtergrond

De opdracht waar we als regio voor staan is het borgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de (acute) zorgketen. Uitdagingen hierbij zijn een veranderende en ouder wordende samenleving, een afnemende beroepsbevolking, schaarste aan zorgpersoneel en het betaalbaar (en duurzaam) houden van de zorg. Kansen liggen er onder andere in innovatie van zorgconcepten, digitalisering, nieuwe technologieën en intensievere samenwerking in de acute zorgketen in onze regio.

Ontwikkeling Advies

Op 4 oktober was de aftrap van het programma met 100 zorgprofessionals uit de regio. We maakten kennis met elkaar en met vier thema’s die als uitgangspunt dienden om tot een advies voor de regio te komen:

 • Preventie van acute zorg
  Binnen dit thema onderzochten we wat de acute zorgketen kan doen om te voorkomen dat iemand een acute zorgvraag ontwikkelt. Denk hierbij aan het maken van afspraken rondom preventie en vroegsignalering.
 • Zorgcoördinatie
  Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van acute zorg door verschillende zorgaanbieders. We willen ervoor zorgen dat iedere patiënt voor de juiste zorg op de juiste plek komt. Binnen dit thema keken we hoe de regio zich verder kan ontwikkelen op het thema zorgcoördinatie.
 • Differentiatie en concentratie: zorg op de juiste plek
  Om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt, keken we binnen het thema differentiatie en concentratie hoe we kunnen zorgen voor de juiste plek waar de zorg wordt verleend.
 • Zorg en digitalisering
  Digitalisering in de zorg wordt toegejuicht en kreeg de laatste jaren een versnelling. Binnen dit thema verkenden we waar de kansen liggen met betrekking tot digitalisering in de zorg en hoe we die kunnen benutten Hierbij gaat het bijvoorbeeld over digitale gegevensoverdracht maar ook over thuismonitoring.

Van januari tot april hielden we per thema drie bijeenkomsten met zorgprofessionals om elkaar beter te leren kennen, te dromen en het thema te verdiepen om tot een ambitie met adviezen te komen. Deze ambities en adviezen zijn bij elkaar gebracht tot een algemeen advies met concrete aanbevelingen voor de regio vanuit de zorgprofessionals.

Advies

Uit het advies komen drie strategische thema’s naar voren met acht aanbevelingen:

Stimuleer het delen van kennis en expertise tussen ketenpartners
• Zorgprofessionals moeten: elkaar kennen, elkaar scholen en elkaar vertrouwen
• Zorgen voor zorgprofessionals: samenwerken in opleiden, zorgen voor interessant werk en werkplezier van zorgprofessionals, verminderen van administratieve druk
• Regionale capaciteit bundelen en expertise benutten
• Mogelijkheden onderzoeken hoe de financiële stromen anders ingericht kunnen worden om samenwerking te stimuleren

Versterken van het (sociaal en medisch) netwerk rondom de patiënt
• Structuren inrichten om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen
• Het versterken van de zelfredzaamheid van de burger

Realiseer de mogelijkheid tot digitale gegevensuitwisseling
• Informatieoverdracht in de keten en toegang tot informatie van de ketenpartners
• Inrichten platform om patiëntenstromen te monitoren en analyseren

Vervolg

Het advies voor een Toekomstbestendige Acute zorgketen van de zorgprofessionals wordt gebruikt als input voor het op te stellen ROAZ-plan. Evenals de gegevens en inzichten van het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland. Het Regiobeeld Acute Zorg Midden-Nederland vind je hier.

Updates - Toekomst zorgketen

 • Patiëntenstromen acute zorg NZa
  14-juli-2023

  Patiëntenstromen acute zorgketen Midden-Nederland

  Dit stroomschema geeft inzicht in de patiëntenstroom voor acute huisartsenzorg, ambulancezorg, de spoedeisende zorg in het ziekenhuis en de uitstroom naar vervolgzorg. De data is door de NZa aangeleverd op basis van declaratiedata. Het geeft geen compleet beeld van de acute zorg, want de GGZ en acute verloskunde is hierin niet meegenomen.

 • Sociaal-economische status Midden-Nederland
  7-juli-2023

  Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status

  De regio Midden-Nederland is een regio met een gemiddeld hoge SES-WOA score. De SES-WOA score wordt door het CBS bepaald op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio.

 • Patiëntenstromen acute zorg
  4-juli-2023

  Instroom in de acute zorg in Midden-Nederland

  In regio Midden-Nederland waren er in 2022 bijna 320.000 patiëntcontacten bij de huisartsenpost (HAP). Er waren 70.000 urgente ambulanceritten en ruim 117.000 SEH-bezoeken bij de SEH’s in onze regio. Er werden in 2022 ruim 10.500 baby’s geboren in een ziekenhuis in onze regio. In de regio zijn er jaarlijks zo'n 5.000 acute GGZ-crisis contacten.

  Aandachtspunt is dat er veel data beschikbaar is over patiëntcontacten van losse schakels in de keten, maar weinig data over patiëntenstroom door de keten heen.

Agenda - Toekomst zorgketen

Belangrijke documenten