Netwerkbijeenkomst ketenzorg: van meldkamer tot IC – 14 maart

Op donderdag 14 maart was het eerste deel van het tweeluik “Ketenzorg”, waarin we samen met alle betrokken organisaties en zorgprofessionals ingingen op de acute zorgketen. Deze avond zoomden we in op de werkprocessen rondom de ketenzorg: van meldkamer tot IC.

Regionale bijeenkomst traumachirurgie Midden-Nederland

De samenwerking rondom concentratie en spreiding van traumazorg is al jarenlang goed in de regio Midden-Nederland. 8 januari was er een regionale bijeenkomst traumachirurgie.

Regioplan Acute Zorg

Op 12 december stelde het ROAZ het Regioplan Acute Zorg vast. In dit plan beschrijven we transformaties, initiatieven en activiteiten waar we als regio de komende jaren mee aan de slag gaan. We willen iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan van harte bedanken. Met dit Regioplan Acute Zorg geven we invulling aan de opdracht in het Integraal Zorgakkoord (IZA), om uiterlijk op 31 december 2023 een ‘ROAZ-plan’ te publiceren.

Netwerkbijeenkomst Proactieve Zorgplanning 30 november

Zorgprofessionals uit de regio bij elkaar om te leren en elkaar te inspireren over het inzetten van proactieve zorgplanning. De netwerkbijeenkomst was een geslaagde eerste editie.

Prognose ziektebeelden spoedeisende zorgvraag ziekenhuizen

Prognoses laten zien dat het verwachte aantal patiënten met een beroerte toeneemt met 28% tot 2033. Ook het aantal patiënten met pijn op de borst stijgt aanzienlijk met 22%.

Acute zorgketen voor patiënten met heupfractuur

Jaarlijks zijn er meer dan 1.000 patiënten met een gebroken heup. Dit stroomschema geeft de acute zorgketen voor deze patiënten weer. Het merendeel van deze patiënten heeft nazorg nodig in de vorm van opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Bijna een kwart van de ouderen in acute zorg

Met declaratiedata is het mogelijk om enkele inzichten op patiëntniveau te geven. Voor onze regio is dit met data van 2019 onderzocht voor inwoners van 65 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat van deze groep in 2019 24% minimaal een keer in aanraking kwam met de acute zorg (SEH bezoek, HAP contact of ambulancezorg). ​Het ging om zo’n 60.000 mensen. ​

Patiëntenstromen acute zorgketen Midden-Nederland

Dit stroomschema geeft inzicht in de patiëntenstroom voor acute huisartsenzorg, ambulancezorg, de spoedeisende zorg in het ziekenhuis en de uitstroom naar vervolgzorg. De data is door de NZa aangeleverd op basis van declaratiedata. Het geeft geen compleet beeld van de acute zorg, want de GGZ en acute verloskunde is hierin niet meegenomen.

Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status

De regio Midden-Nederland is een regio met een gemiddeld hoge SES-WOA score. De SES-WOA score wordt door het CBS bepaald op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio.

Ga naar de bovenkant