Regionale bijeenkomst traumachirurgie Midden-Nederland

De samenwerking rondom concentratie en spreiding van traumazorg is al jarenlang goed in de regio Midden-Nederland. 8 januari was er een regionale bijeenkomst traumachirurgie.

Prognose ziektebeelden spoedeisende zorgvraag ziekenhuizen

Prognoses laten zien dat het verwachte aantal patiënten met een beroerte toeneemt met 28% tot 2033. Ook het aantal patiënten met pijn op de borst stijgt aanzienlijk met 22%.

Acute zorgketen voor patiënten met heupfractuur

Jaarlijks zijn er meer dan 1.000 patiënten met een gebroken heup. Dit stroomschema geeft de acute zorgketen voor deze patiënten weer. Het merendeel van deze patiënten heeft nazorg nodig in de vorm van opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Bijna een kwart van de ouderen in acute zorg

Met declaratiedata is het mogelijk om enkele inzichten op patiëntniveau te geven. Voor onze regio is dit met data van 2019 onderzocht voor inwoners van 65 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat van deze groep in 2019 24% minimaal een keer in aanraking kwam met de acute zorg (SEH bezoek, HAP contact of ambulancezorg). ​Het ging om zo’n 60.000 mensen. ​

Patiëntenstromen acute zorgketen Midden-Nederland

Dit stroomschema geeft inzicht in de patiëntenstroom voor acute huisartsenzorg, ambulancezorg, de spoedeisende zorg in het ziekenhuis en de uitstroom naar vervolgzorg. De data is door de NZa aangeleverd op basis van declaratiedata. Het geeft geen compleet beeld van de acute zorg, want de GGZ en acute verloskunde is hierin niet meegenomen.

Verschillen binnen de regio in sociaal-economische status

De regio Midden-Nederland is een regio met een gemiddeld hoge SES-WOA score. De SES-WOA score wordt door het CBS bepaald op basis van gegevens over financiële welvaart (W), opleidingsniveau (O) en recent arbeidsverleden (A) van de huishoudens in de betreffende regio.

Instroom in de acute zorg in Midden-Nederland

In regio Midden-Nederland waren er in 2022 bijna 320.000 patiëntcontacten bij de huisartsenpost (HAP). Er waren 70.000 urgente ambulanceritten en ruim 117.000 SEH-bezoeken bij de SEH’s in onze regio. Er werden in 2022 ruim 10.500 baby’s geboren in een ziekenhuis in onze regio. In de regio zijn er jaarlijks zo'n 5.000 acute GGZ-crisis contacten. Aandachtspunt is dat er veel data beschikbaar is over patiëntcontacten van losse schakels in de keten, maar weinig data over patiëntenstroom door de keten heen.

Aantal geboortes in Midden-Nederland lijkt toe te nemen

De afgelopen jaren varieert het aantal geboortes in onze regio. In 2022 was het aantal 10% lager dan in 2021. Het aantal geboortes in onze regio neemt de komende 10 jaar naar verwachting met 18% toe ten opzichte van het gemiddeld aantal geboortes in de periode 2020-2022. ​Dat is gelijk aan de landelijk verwachte stijging. Toch zijn er vraagtekens te plaatsen bij deze verwachte groei.

Bevolking Midden-Nederland groeit harder dan landelijk

Onze regio groeit harder dan de rest van Nederland. We groeien naar verwachting tot 1,63 miljoen inwoners in 2033. Dat is 8% groei, terwijl dit landelijk nog geen 6% is.

Ga naar de bovenkant